Entries from 2020-01-01 to 1 month

แนวทางป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา ป้องกันไว้ก่อนที่จะสาย แนวทางป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ถึงแนวทางในกา…